Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

- De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

- De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dzen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.dzen.nl/

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dzen.nl worden bedongen, worden even zeer bedongen ten behoeve van door dzen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van dzen.nl zijn vrijblijvend en dzen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dzen.nl. dzen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dzen.nl dit mee binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestel proces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van dzen.nl.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door dzen.nl bent u een bedrag van € 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien dzen.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van dzen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is dzen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door dzen.nl.

4.7 bij bestelling in de webshop worden de verzend kosten verkend bij het afronding van het bestelling u kunt zelf het vervoerder kiezen.


Artikel 5. Levering

5.1 De door dzen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief maar meestaal worden geleverd in een werkdag in Nederland door POST NL, DPD OF DHL . Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De Consumentenbond heeft namens alle Nederlandse consumenten, in overleg met het Midden- en Kleinbedrijf, afgesproken dat alle Midden- en Kleinbedrijven maximaal 30 dagen de tijd hebben om de bestelling uit te voeren. Indien niet afbesteld binnen de 7 wettelijke dagen na bestelling, dient de consument het bedrijf ook de mogelijkheid hiertoe te geven. Import, speciaal op verzoek bestelde producten, tijdelijk geen voorraad bij de fabriek/leverancier, uitstel landelijke releasedatum en afwijkende bestelafspraken vallen niet onder deze landelijke afspraak. Indien hier sprake van is en dus afnameverplichting, zal dit zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt.

5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal dzen.nl als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is te allen tijde een service, geen recht.

5.4 In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal dzen.nl u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal dzen.nl u hiervan in kennis stellen.Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan dzen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door dzen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 dzen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.3 dzen.nl maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes, welke afkomstig zijn van fabrikanten. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde producten, kan dzen.nl niet garanderen dat het geleverde product volledig hetzelfde is als wat getoond wordt. Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde plaatjes op dzen.nl Uiteraard, als de beschrijving/tracklisting teveel afwijkt van wat is getoond, heeft u recht op retourneren en terugbetaling of ruiling.Artikel 8. Kwaliteit en retournering

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dzen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft dzen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan dzen.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Indien producten zijn gekocht bij dzen.nl waarvoor geen verzendkosten zijn gerekend bij aankoop en deze producten worden geretourneerd, is dzen.nl gemachtigd hiervoor de eerder gemaakte verzendkosten alsnog af te houden van de factuurwaarde. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen met dzen.nl (info@dzen.nl) Retourgestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld. Mochten de geretourneerde producten na 7 (zeven) werkdagen bij dzen.nl worden afgeleverd dan word de factuurwaarde minus administratiekosten (minimaal 5 euro) na controle van de producten aan de klant geretourneerd. Mocht een product niet correct blijken te functioneren dan

8.4 dzen geeft 12 maanden garantie op de geleverde producten mits  deze juist zijn behandeld en zijn gebruikt. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B.indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens dzen.nl zijn verricht. C.bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D.indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. F. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. In geval van technische mankementen (binnen 6 zes) maanden na de aanschafdata) heeft u het wettelijke recht om het product te retourneren nadat u een schriftelijk contact heeft gehad met dzen.nl (info@dzen.nl)en nadat dzen.nl hiervoor toestemming heeft gegeven. In geval van technische mankementen (na 6 (zes) maanden na de aanschafdata) dan dient de koper dit schriftelijk te melden bij dzen.nl (info@dzen.nl) en het product te retourneren naar dzen.nl. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door dzen.nl op te geven adres. Na ontvangst van de geretourneerde producten worden deze eerst gecontroleerd door dzen.nl. Mocht blijken dat het een technisch mankement bevat dan wordt er door dzen.nl (info@dzen.nl) kosteloos een nieuw of vervangend product toegezonden (uitsluitend in Nederland, extra kosten voor buitenland zijn voor uw rekening). Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend & handelingkosten aan u door te berekenen. Vóór zending wordt ieder product gecontroleerd op beschadigingen. Vergoeding van product en zendkosten zijn enkel van toepassing op onbeschadigde producten!Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en dzen.nl, dan wel tussen dzen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en dzen.nl, is dzen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van dzen.nl.Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dzen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat dzen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dzen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan dzen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is dzen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan dzen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door dzen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat dzen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met dzen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door dzen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 dzen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 dzen.nl beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. dzen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe en indirecte schade en winst- of omzetderving, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Dit geldt ook voor schade aan materiële en immateriële zaken en letselschade.

13.2 De Klant is gehouden dzen.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Dzen.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

13.3 Het is mogelijk dat dzen.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. dzen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.Artikel 14. Verzendkosten

14.1 Verzendkosten op producten van dzen.nl worden bepaald door gewicht of de grootte van de producten. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. dzen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen. Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door dzen.nl


Privacy beleid


Beste klant en relatie,


Waarschijnlijk hebben we al een tijdje contact, elkaar even niet gesproken of in het verleden en toekomstig tijd iets voor elkaar betekend. En hoewel we het liefst persoonlijk contact hebben, werken wij uiteraard met een systeem waarin we onze communicatie en jouw gegevens zorgvuldig en veilig bewaren. Je hebt vast meegekregen dat de wetgeving hierover binnenkort gaat veranderen. Concreet komt het erop neer dat we jouw toestemming nodig hebben om je gegevens en onze communicatie te mogen bewaren.

Deze Toestemming wordt automatisch gegeven op het moment dat u bij onze winkel een bestelling geplaats en onze algemene voorwaarden geaccepteerd mocht het dat u het niet wilt dan vragen u om contact op te nemen via het contact formulier, deze gegevens worden na het lezen van onze medewerker beantwoord en daarna vernietigd 

 

 

 

Waarom toestemming geven?

We kunnen je veel beter van dienst zijn als we gebruik kunnen maken van eerdere verzamelde informatie en communicatie. En we benaderen je niet opnieuw als het niet nodig.
Mocht je ooit u bestelling gegevens kwijt zijn of contact willen nemen m.b.t. product dat u hebt gekocht, dan weet je zeker dat hij bij ons nog in de digitale kluis ligt.

Geen enkel risico!

Bij inschrijving in onze webshop geeft u automatisch toestemming om uw gegevens te bewaren.

Wilt u uw gegevens verwijderen? u kunt met deze link laten verwijderen GRAAG MIJN GEGEVENS VERWIJDEREN

We werken met de meest geavanceerde software voor onze dienstverlening. Deze is goed beveiligd.
We gaan je niet spammen met nieuwsbrieven. We willen je alleen goed van dienst kunnen zijn wanneer u een bestelling geplaats of wij een mooi aanbod voor je hebben
Daarnaast zullen we nooit jouw gegevens delen met derden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons nemen via het volgende email adres:

info@lumenx.nl